Hasta Hakları

Hizmetlerden Yararlanma Hakkı: 

Hastanemize başvuran tüm hastalarımız adalet ve hakkaniyet çerçevesinde tüm sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptir. 

Bilgilendirme ve Bilgi İsteme Hakkı: 

Hastalarımız hem sağlık durumu hakkında hem de mevcut sağlık hizmetleri ve onlardan nasıl yararlanabileceği konusunda bilgi alma, kendisi ve hastalıklarıyla ilgili belgeleri görme ve edinme hakkına sahiptir.

Tedaviyi Reddetme ve Durdurma Hakkı:

Hastalarımız yeterli ölçüde bilgilendirildikten sonra önerilen tedaviyi kabul etme, reddetme ya da durdurulmasını isteme hakkına sahiptir.

Sağlık Kuruluşunu ve Personelini Tanıma, Seçme ve Değiştirme Hakkı: 

Hasta; tabi olduğu mevzuatın öngördüğü usül ve şartlara uyulmak kaydı ile, sağlık kurum ve kuruluşunu ve kendisine sağlık hizmeti verecek olan personeli tanıma, seçme ve değiştirme hakkına sahiptir. 

Mahremiyet ve Gizlilik Hakkı:

Hastalarımız kişisel bilgilerinin, sağlık durumlarının, teşhis ve tedavi süreçlerinin veya özel ziyaretlerinin içeriğinin gizli tutulmasını talep etme hakkına sahiptir. Sağlık hizmetinin verilmesi sebebiyle edinilen bilgiler, kanun ile müsaade edilen haller dışında, hiçbir şekilde açıklanamaz.

Saygınlık Görme Hakkı: 

Hastalarımız ve hasta yakınları güler yüzlü, nazik, şefkatli yaklaşımla ve temiz çağdaş bir ortamda sağlık hizmeti alma hakkına sahiptir.

Dini Vecibelerini Yerine Getirme Hakkı: 

Hastalarımız, hastanemizin imkânları ölçüsünde ve tedaviye engel olmadığı sürece dini vecibelerini yerine getirme hakkına sahiptir.

Ziyaret ve Refakat Hakkı: 

Muayene ve tedavi sırasında hastaya yardımcı olmak üzere hastanemiz imkanları ölçüsünde ve tedavisinden sorumlu hekimin uygun görmesine bağlı olarak refakatçi bulundurma ve ziyaretçi kabul etme hakkına sahiptir. 

Güvenlik Hakkı: 

Hastalarımız, sağlık hizmeti alırken sağlık kurum ve kuruluşunda güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu isteme hakkına sahiptir. 

Tıbbi Özen Gösterilmesi Hakkı:

Personel, hastanın durumunun gerektirdiği tıbbi özeni gösterir. Hastanın hayatını kurtarmak veya sağlığını korumak mümkün olmadığında ıstırabını azaltmaya ve dindirmeye çalışmak zorundadır.

Şikâyet / Görüş ve Öneri Bildirme Hakkı: 

Hastalarımız haklarının ihlali halinde; mevzuat çerçevesinde her türlü müracaatta bulunma, müracaatın gözden geçirilmesi, sonuçlandırılması ve sonucundan haberdar edilmesi hakkına sahiptir.

Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme:

Sağlık kuruluşunun hizmet verme imkanlarının yetersiz veya sınırlı olması sebebiyle sağlık hizmeti talebi zamanında karşılanamayan hallerde, hastanın, öncelik hakkının tıbbi kriterlere dayalı ve objektif olarak belirlenmesini istemek hakkı vardır.

Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım Hakkı:

Hasta, modern tıbbi bilgi ve teknolojinin gereklerine uygun olarak teşhisinin konulmasını, tedavisinin yapılmasını ve bakımını istemek hakkına sahiptir.

Tıbbi Gereklilikler Dışında Müdahale Yasağı Hakkı:

Teşhis, tedavi veya korunma maksadı olmaksızın, ölüme veya hayati tehlikeye yol açabilecek veya vücut bütünlüğünü ihlal edebilecek veya akli veya bedeni mukavemeti azaltabilecek hiçbir şey yapılamaz ve talep de edilemez.

HASTA SORUMLULUKLARI

Genel Sorumluluklar

● Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.

● Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.

● Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını  yapmalıdır.

Sosyal Güvenlik Durumu 

● Hastalarımız sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek ile sorumludur.

Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme

● Hasta; rahatsızlıklarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığı ile ilgili tüm bilgileri tam ve eksiksiz vermelidir.

Hastane Kurallarına Uyma

● Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uyulmalıdır.

● Hasta; Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.

● Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon süresince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.

● Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uymalıdır ve değişiklikleri ilgili yere bildirmelidir.

● Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.

● Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.

Tedavisi ile İlgili Önerilere Uyma 

● Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.

● Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir. 

● Hasta; sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.

● Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur

Hasta Hakları ihlalinde;

● Hastanemizin Hasta Hakları Birimine başvurabilirsiniz.

● 0212 314 14 14 No’lu Çağrı Merkezimizden hasta hakları bölümüne ulaşabilirsiniz.

● İnternet üzerinden http://turkiyehastanesi.com/iletisim linkine mesaj bırakabilirsiniz.

● İnternetten https://hastahaklari.saglik.gov.tr/ adresine mesaj bırakabilirsiniz.

Bu bildiri 28994 sayılı Hasta Hakları Yönetmeliği ile Amsterdam Bildirgesi’nde alınan kararlar çerçevesinde hazırlanmıştır.

Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları sebebiyle sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, Milletlerarası Antlaşmalar, Kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklarını ifade eder (Hasta Hakları Yönetmeliği 1998, Md.4-e)

T.C. Sağlık Bakanlığı 23420 sayılı ve 28994 sayılı Hasta Hakları Yönetmeliği’nden yararlanarak hazırladığımız bu kaynak ile hastalarımızı, sahip oldukları haklar ve hizmet alımı sırasında yerine getirmeleri gereken sorumluluklar hakkında bilgi vermeyi amaçladık.

EN AR RU FR