Uerine colic

See: Dysmenorrhoea.

Uffelmann's test

biochem. Mide suyunda laktik asit aramağa mahsus bir test;

ula

Dişeti.

ulaganactesis

Dişeti kaşıntısı.

ulalgia

Dişeti ağrısı, ulalji.

ulcer

Ülser, yara, ulcus.

ulcer like

Ülser şeklinde, ülserli.

ulcerate

v. 1. Ülser, yapmak; 2. Ülserleşmek, ülser olmak.

ulcerated

Ülser olmuş, ülserli.

ulceration

Ülserleşme, ülserason, ülser oluşumu, ulceratio.

ulcerative

Ülseri ilgilendiren veya bir ülser tabiatında olan.

ulcerative colitis

Kalın barsaklarda sebebi bilinmeyen ülseratif kronik bir durum.

Ulcerative stomatitis

Ülserli ağız iltihabı.

ulcerocancer

Ülseri takip eden mide kanseri, habis yara.

ulcerogenic

Ülser meydana getirme özelliği taşıyan.

ulcerous

Ülserli, ulcerosus.

ulcus

(pl. Ulcera). See: Ulcer.

ulcus cancrosum

Komşu dokuları tahrip özelliği gösteren ülser. See: Rodent Ulcer.

ulcus cruris

Bacakta gelişen ülser.

ulcus induratum

See: Hard Ulcer.

ulcus molle

Yumuşak şankır. See: Soft Chancre.

ulcus tropicum

See: Zambesi ulcer.

ulcus tuberculosum

Deride tüberküloza bağlı olarak gelişen ülser, deri tüberkülozu.

ule

pref. 1. Nedbe anlamına önek, 2. Dişetleri anlamına önek.

ulectomy

1. Dişeti dokusunu çıkarma ameliyatı; jinjivektomi; 2. Bağ örgüsü dokusu (nedbe)nu çıkarma ameliyatı.

ulegryria

Çcuklukta veya fetal hayatta geçirilmiş bir hastalık sonucu beyin kıvrımlarının nedbeli oluşu.

ulemorrhagia

Dişeti kanaması.

ulerythema

Nedbe ve eritemle müterafık cilt hastalığı.

uletic

Dişetlerine ait:

uletomy

Bağ örgüsü dokusu (nedbe) ameliyatı.

uliginous

Çamur gibi.

ulitis

Dişetlerinin iltihaplanması, gamların iltihabı, jinjivit.

ulna

(pl. Ulnae). Bilekten dirseğe kadar uzanan iki kemiğin uzunu, dirsek kemiğ.

ulnad

adv. Ulna'ya doğru, ulna istikametinde olan.

ulnar

Ulna'ya ait, ulnaris.

Ulnar artery, arteria

Ulnar arter, Ulnaris. Umbilical artery, arteria, Göbek arteri, umbilicalis. Uterine artery, arteria, Dölyatağı arteri, uterina. Vaginal artery, arteria, Vagina arteri, vaginalis. Vertebral artery, arteria, Vertebral arter - Omurm arter, vertebralis. Vesical artery, arteria, İdrar (sidik) torbası arterleri (1. Inferior vesical artery, arteria, İdrar torbası alt arteri, vesicalis inferior. 2. Middle vesical artery, arteria, İdrar torbası orta arteri, vesicalis media. 3. Superior vesical artery, arteria, İdrar torbası üst arteri, vesicalis superior);

ulnar nerve

Ulna siniri, nervus ulnaris;

ulnar vein

Ulnar ven (kolda), vena ulnaris;

ulnatrophy

Dişetlerinin büzülmesi, atrofiye uğraması, ulatrophia

ulnocarpal

Ulna ve bilekkemiği (corpus)'ne ait.

ulnoradial

Ulna ve radyus'a ait.

ulo

pref. 1. Nedbe; 2. Dişeti.

ulocace

Dişetlerinin ülserli hali.

ulocarcinoma

Dişeti kanseri.

ulodermatitis

Lezyonların iyileşmesini takiben nedbe bırakmasıyla belirgin deri iltihabı, ulodermatit.

uloglossitis

Dişetleri ve dilin birlikte iltihabı.

uloid

1. Nedbe şeklinde; 2. Cerahatli nedbe.

uloncus

Dişeti şişmesi.

ulorrhagia

Dişeti kanaması.

ulorrhea

Dişeti kanaması.