rabbeting

Çentikler gösteren kırık kemik uçlarının birbiri içine girmesi.

rabiate

Kudurmuş, kudu.

rabic

Kuduz hastalığana ait.

rabicidal

Kuduz virüsünü öldürücü.

rabid

& 1. Kudurmuş; 2. Kuduza ait.

rabies

Kuduz hastalığı,

rabies vaccine

Kuduz aşısı;

rabiform

Kuduz'a benzeyen.

race

Irk, soy.

racemic

biochem. Bir maddenin optik olarak inaktif şekl olup, sağa ve sola çevirici izomerlerinin eşit miktarda bulunmasından meydana gelir.

racemization

Optik olarak inaktif hale getirme.

racemose

Salkım gibi, salkımlar halinde yetişen.

racephedrine hydrochloride

biochem. Damar büzücü beyaz billüri toz (C10H15NO.HCI).

rachi

pref. Omurga anlamına önek.

rachiagra

Omurga kaslarındaki romatizmal ağrı.

rachial

Belkemiğe ait.

rachialgia

Belkemiği ağrısı.

rachianestesia

Canalis spinalis içine anestezik madde zerki ile hissi iptal etme.

rachicele

Omuriliğin bir bölümünün omurgadaki patolojik bir açıklıktan dışarıya bombelik gösteişi.

rachicentesis

Araknoidaltı boşluğu delerek sıvı çekme.

rachidial

Omurga ile ilgili.

rachidian

Omurgaya (belkemiğe)'ya ait.

rachilysis

Omurganın çarpıklıkalrını düzeltmek iin kombine çekme ve baskı ameliyesi.

rachiocampsis

Omurganın eğriliği.

rachiochysis

Omurga kanalı içinde sıvı toplanması.

rachiodynia

Omurgada hissedilen ağrı, omurga ağrısı.

rachiokyphosis

Omurganın arkaya doğru bombelik gösterişi, kifoz.

rachiometer

Omurga eğriliğini ölçme aleti.

rachiomyelitis

Belkemiği iliği iltihabı.

rachioparalysis

1. Omurilikteki herhangi bir lezyon sebebiyle gelişen felç; 2. Omurga kaslarının fecli.

rachiopathy

Omurgayı tutan herhangi bir hastalık.

rachioplegia

Omurga (belkemiği) felci.

rachiotomy

Belkemiği (omurga) ameliyatı.

rachis, rhachis

Bekleği, omurga.

rachischisis

Belkemiğinin doğuştan ayrık olması.

rachischisis partials

Omurganın arka kısmında bir bölümün doğuştan açık oluşu.

rachischisis totalis

Omurga arka kısmının seyri boyunca doğuştan açıklık gösterişi.

rachitic

Çocuklarda kemik hastalığına ait, raşitik, kırbaya tutulmuş.

rachitic pelvis

Raşetik pelvis;

rachitic pelvis.

Raşetik pelvis;

rachitic rosa

Kıkırdaksı kaburgalarda görülen ve alt alta tesbih taneler gibi sıralanan nodüller (raşitizm belirtisidir).

Rachitic scoliosis

Raşitizm'e bağlı olarak gelişen skolyoz.

rachitis, rachitism

D vitaminsizliği yeni oluşmakta olan bir kemiğin kireçlenmemiş halde blunması (özellikle çocuklarda olur), kırbaraşitizm (Glisson hastalığı).

rachitogenic

Raşitizme sebep olan.

rachitome

Belkemiği bistürisi,

racial

Irki.

rad

1. Kök, radix; 2. Işınlama birimi (gram/doku olarak 100 erg absorpsiyonuna imkan veren radyasoyn).

radectomy

Diş kökünün çıkarılması, diş kökünü çıkarma ameliyesi, radektomi.

radiability

röntgen ışınları tarafından nüfuz edebilme, radyabilite.

radiable

X ışınlarını geçirebilir.