Labarraque's solution

Sudaki sodyum hipoklorür eriyiği;

Labbe's operation

Gastrotomi;

Labial artery, arteria

Dudak arterleri (1. Inferior labial artery, arteria, Dudak alt arteri, labialis inferior veya labialis mandibularis. 2. Posterior labial artery, arteria, Dudak arka arteri, labialis posterior. 3. Superior labial artery, arteria, Dudak üst arteri, labialis superior veya labialis maxillaris);

labile hypertension

Normalle yüksek arasında zaman zaman değişimler gösteren kararsız kan basıncı, oynak tansiyon,

Labioglossopharyngeal paralysis

See: Bulbar paralysis;

Labor pain

Doğum ağrıları;

labor room

Doğum ağrısı çeken hastanın yatırıldığı oda, ağrı odası;

Labor stage

Doğumun edvreleri;

Laboratory diagnosis

Laboratuvar incelemelerine dayanarak teşhis koyma;

Labyrinth artery, arteria

(a. labyrinth), See: Auditory internal artery, arteria.

Lacerated wound

Yırtık (yaralama) yarası;

Lacrimal artery, arteria

Gözyaşı arteri, lacrimalis.

Lacrimal bone

Gözyaşı kemiği, tırnaksı kemik, os lacrimale;

Lacrimal canal

Gözyaşı kanalı, canalis lacrimalis;

Lacrimal caruncle

Gözün iç köşesinde bulunan karonkül.

Lacrimal duct

Göz yaşı kanalı, ductus lacrimalis;

lacrimal gland

Gözyaşı bezleri, konjunktivayı nemli tutmak üzere salgı yapan bezler;

lacrimal nerve

Gözyaşı siniri,g öz sinirinin bir dalı, nervus lacrimalis;

Lacrimal process

Gözyaşı bezi çıkıntısı;

lacrimal sac

Gözyaşı kekesi;

Lactation blindness

Emzirme devresinde anneye arız olan körlük;

Lactic

biochem. a) Laktoz üzerine lacto bacillus tesiriyle (süt ekşidiği zaman) meydana gelen asit. b) Vücutta glikojen ve glikozun anaerobik metabolizmaları sonucu meydana gelen asit. (CH3 CHOHCOOH);

Lactiferous duct

Sütü göğüs bezlerinden meme ucuna götüren kanal;

lactiferous sinus

süt yollarının genişlemesinden meydana gelen boşluk;

Laennec's cirrhosis

See: Portal cirrhosis;

Laennec's disease

1. Atrofik karaciğer sirozu (ekseriya alkolik); 2. Disekan anevrizma;

Laennec's peari

Astım'lı kişinin balgamında görülen mukustanecikleri.

Laennec's sign

Bronşiyal astmada yapışkan balgam ifrazı;

lag period

Refrakter devre;

Laked blood

İçindeki alyuvarların hemolize uğramış durumda olduğu kan;

Lambdoid suture

Yan kafa kemikleriyle artkafa kemği arasındaki sütür;

Lancinating pain

Bıçaksaplanır şekilde hissedilen ağrı, keskin ağrı (Patlamış dış gebelikte olduğu gibi)(;

Landry paralysis

Aşağıdan yukarıya ilerleyen had motor felci;

Langdon-Dawn disease

See: Mongolism;

Langenbeck's incision

Linea semilunrais aracılığıyla yapılan karın kesiti. (Özellikle dalak ve pankreas ameliyatlarında);

Langerhans' island

Pankreasta bulunan ve insülin yapan adacıklar, Langerhans adacıkları.

Lantern jaw

İnce ve uzun çene kemiği;

Laoulette's pyramid

Tiroid piramidi;

lardoceous kidney

Kronik nefrit;

Large intestine

Kalınbarsak, intestinum crassum;

Larrey's operation

Bacak ampütasyonu;

larrey's space

Diaframın sternuma ve kaburga kemikleri yapışan kısımları arasında kalan boşluk;

Larval stage

Bazı canlıların gelişim süreci esnasında gösterdikleri larva şekli ile belirgin devre;

Laryngeal artery, arteria

Gırtlak arterleri, (1. Inferior laryngeal artery, arteria, Gırtlak alt arteri, laryngea inferior. 2. Superior laryngeal artery, arteria, Gırtlak üst arteri, laryngea superior);

Laryngeal cartilage

Larenks kıkırdakları;

Lasegue's sign

1. Siyatikte bacağın kalça üzerine fleksiyon yapması ağrısızolup bu, kalça eklemi hastalığından ayırmağa yarar; 2. Bacak fleksiyon halinde iken uyluk karnadoğru bükülürse, siyatikte ağrı duyulmaz fakat kalça kemik veya mafsalı hastalıklarında ağrı duyulur;

Lassar's paste

Salisilik asit, çinko oksit, nişasta ve parafin'den oluşan bir merhem;

latency period

1. Latent devre; 2. Çocukta cinsiyet öncesi ile cinsiyet oluşuum arasıdnaki devre (5-12 yaş arası);

Latent

Gizli allerji semptomlar ile değil, ancak biyolojik testlerle meydana konulabilen alerji durumu.

Latent diabetes

Kişinin aşikar hastalık belritileri göstermemesine rağmen hastalık teşhisi ile ilgili laboratuvar tetkiklerin normal dışı sapmalar göstermesi ile belirgin durum, gizli diyabet;