bactericide

Bakterileri yokeden bir madde, bakterisid.

bacteriemia

Bakterilerin kanda bulunması hali; bakteryemi.

bacteriform

Bakteri şeklinde, bakteriye benzer biçimde.

bacterination

Hastalığa karşı bağışıklık oluşturma veya tedavi amacıyla kişi vücuduna (hastalığın etkeni olan) ölü mikropların enjekte edilişi.

bacterioagglutinin

biochem. Bakterilerin tesiri sonucunda meydana gelen bir aglütinin.

bacteriochlorin

biochem. Fotosentetik bakterilerde bulunan ve CO2'nin indirgenmesini sağlayan enzim.

Bacteriocholia

Safra kesesi ve safra yollarında bakterilerin bulunuşu.

bacteriocidal

Bakterileri öldürücü.

bacteriocidin

biochem. Kanda bulunan bakterileri yokeden bir madde, bakteryosidin.

bacterioclasis

Bakterilerin parçalanması, parçalanmak suretiyle bakterilerin ortadan kalkması.

bacteriogenic

Bakterilerin sebep olduğu, bakteriler tarafından meydana getirilen.

bacterioid

Bakteriye benzeyen, bakteri gibi, bakterimsi.

bacteriological

Bakteryolojiye ait, bakteryolojik.

bacteriological examination

Dokularda ve vücut sıvılarında bulunabilecek bakteri cinsini tesbit için yapılan mikroskopik muayene;

bacteriologist

Bakteryoloji uzmanı, bakteryolog.

bacteriology

Bakterileri inceleyen bilim, bakteri bilgisi, bakteryoloji.

bacteriolsyin

biochem. Bakterileri erite nbir antikor.

bacteriolysis

1. Bakteriler vasıtasiyle meyana getirilen kimyasal ayrışma; 2. Bakteri hücrelerinin imhası.

Bacteriolytic

Bakteriyolizde rol oynayan amboseptor

bacterio-opsonin

biochem. Bakteriler üzerinde opsonik tesir yapan bir madde.

bacteriopexia

Bakterilerin vücuttaki fagositik hücreler tarafından (imha edilmek üzere) tutulması.

bacteriophage

1. Bakteriyi bünyesine almak suretiyle yok etme niceliği taşıyan hücre veya mikro-organizma; 2. Bakteriler üzerinde parazit olarak yaşayan (onları tahrip edici nitelikte) bir virüs.

bacteriophagia

Bakterilerin bakteriofajlar tarafından imhası.

bacteriophagology

Bakteriofajları yapı, özellik ve işlevleriyle konu alan bilim dalı.

bacteriophobia

Bakterilerden aşırı derecede korkma.

bacterioprecipitins

biochem. Bakterilerle temasta bulunan serumda meydana gelen presipitinler.

bacterioprotein

biochem. Bakteriler tarafından yapılan toksalbümin.

bacterioscopy

Mikroskopla bakterileri inceleme, bakteryoskopi.

bacteriosis

Bitkinin bakterik hastalığı.

bacteriostasis

Bakteri çoğalmasının durdurulması veya engellenmesi.

bacteriostatic

Bakterilerin gelişmesini önleyen ve durduran.

bacteriotherapy

Kan dolaşımına bakterilerin karışması sağlanarak yapılan tedavi.

bacteriotoxemia

Bakteri toksinlerinin kana geçişi, bakteri toksinlerin sebep olduğu zehirlenme hali.

bacteriotoxin

1. Bakterileri eritici ve öldürücü nitelikte toksin, 2. Bakteriler tarafından salgılanan herhangi bir toksin.

bacteriotropin

Bakterilerin bakteriyofajlar tarafından imha amacıyla yutulmasını kolaylaştıran madde, opsonin.

bacteriotrypsin

biochem. Vibrio comma tarafından meydana getirilen enzim.

bacterisid

Bakteri enfeksiyonuna aşırı duyarlık sebebiyle deride gelişen vezikül ve püstüllerle belirgin reaksiyon.

bacterium

(pl. bacteira). Bölünme suretiyle klorofilsiz tek hücreli mikro-organizma (mikrop), bakteri.

Bacteriuria

İdrarda bakteri bulunması (mililitrede 100.000 veya daha çok sayıda).

bacteroidal

Bakteri şeklinde, bakteri biçim, bakterimsi.

bacterotrope

Bakterilere yönelen, bakterilere karşı hareket eğilimi gösteren.

Baer's operation

1. Perine dikilmesi; 2. Supravaginal histerektomi;

Baer's vesicle

Yumurtayı içinde bulunduran Graaf folikülü;

bag

Kese, torba.

bag of membranes

Bk. bag of waters.

bag of water

Çocuğun hariçten gelen darbelerden müteessir olmaması için mevcut olan ve çocğu da içinde bulunduran içi sıvı dolu kese (su veya amniyon kesesi).

bag of waters

İçinde amnion sıvısı ve fetüs'ün bulunduğu amnion zarı ile çevrili kese, su kesesi, amnion kesesi.

bag politzer's,

Östaki borusu aracılığıyla orta kulağı hava ile şişirmede kullanılan yumuşak lastik tora.

Bagdat (delhi, Lahore, Aden) boil

See: Frunculus orientalis.

Bainbridge reflex

Atriuma fazla kang ittiği zaman kalbin atım (vuruş) sayısının artması, Bainbridge refleksi;