biometry

1. İnsan hayatının müddetini ölçme ilmi; 2. hayat istatistiği (vücutlarda olagelen değişmelerin istatistikle tetkiki).

biomicroscope

1. Canlı hücre veya dokuyu incelemede kullanılan mikroskop, biyomikroskop; 2. Gözü teşkil eden oluşumları muayenede kullanılan mikroskop, korneal mikroskop.

biomicroscopy

1. Canlı hücre veya dokunun biyomikroskopla incelenmesi; 2. Gözü teşkil eden oluşumlar (kornea, mercek, retina vs)'ın özel tertibatlı mikroskopla muayenesi.

biomutation

Deney havyanına enjekte edildiği zaman mikro-organizmanın bünyesinde meydana gelen değişme.

bionecrosis

Doku hücrelerinin dejenerasyonu takiben canlılığını kaybetmesi, doku ölümü.

bionics

Elektronik aletlerin işleyiş mekanizmalarını konu alan bilim dalı.

biophagism

Gıdasını üzerinde yaşadığı canlı organizmadan temin etme.

biophagous

Canlıların sindirme ve yutma hassası.

biophilia

Canlıdaki kendini koruma iç güdüsü.

biophore

Teorik olarak daha ufak parçaya ayrılamayan hücre birimi, canlı protoplazmanın hücrenin ana unsurlarından oluşan e hücreye has özellikleri taşıyan birimi.

biophotometer

Gözün karanlığa uyum derecesini ölçen alet.

biophysics

fizik kanunlarının biyolojik hadiselere tatbik ilmi, biyofizik.

bioplasm

Canlı madde, protoplazma.

bioplast

Canlı maddenin atomu, hücre.

biopsy

Canlı bir dokudan muayene edilmek üzere ufak birparça çıkarılması, biyopsi.

biorace

Yaşayan ırk, bugün de varlığını koruyan ırk.

bioracial

Yaşayan, bugün de varlığını koruyan ırkla ilgili.

biorbital

Her iki göz çukuru ile ilgili.

biorheology

Faaliyet halindeki organ ve sistemlerdeki sıvı akımını, bu akımın özelliklerini ve bozukluklarını inceleyen bilim dalı.

bioscopy

Canlılık işaretlerinin bulunup bulunmadığını tesbit için yapılan muayene.

biose

biochem. See: Sacchapose.

biostatics

Organların bünyesi ile faaliyetleri arasındaki münasebetlerin tetkiki ilmi.

biostatistics

İnsan organizmasıyla ilgili biyolojik olayların sonuçlarını istatistik metotlarına uygulayarak inceleyen bilim dalı, biyoistatistik.

biosynthesis

Canlı organizmada kimyasal olaylar sonucu herhangi bir bileşiğin oluşması.

biotaxis

1. Canlı organizmaların sistematik olarak sınıflandırılması; 2. Canlı organizmaların gösterdiği seçme ve ayırma gücü.

biotaxy

Bk. biotaxis.

biotherapy

Canlılardan alınıp ve hazırlanan materyel (kan, aşı v.s.) ile yapılna tedavi.

biotic

Canlı organizmalara ait, yaşayan organizmalarla ilgili.

biotics

Canlıların yaşamları, fonksiyon ve özelliklerini konu alan bilim dalı.

biotin

biochem. Biyotin, B grubu vitaminlerinden olup hayat için lüzumludur (C10H16O3N2S).

biotoxicology

Canlı organizmalar tarafından salgılanan toksik maddeler ve etkilerini konu alan bilim dalı, biyotoksikoloji.

biotoxin

biochem. Canlı dokudan çıkarılan toksin.

biotransformation

Vücuda giren herhangi bir maddenin organizmada kimyasal değişikliğe uğraması, alınan maddelerden metabolizma sonucu yıkım ürünlerinin oluşması.

biotripsis

Yaşlılığa bağlı olarak derinin yıpranması, deri aşınması.

biotropism

Vücut direncinin kırılması sonucu mikro-orgnaizmanın hastalık meydana getirme niteliğinin daha belirli hal alışı, virülens artışı.

bipara

İki doğum yapmış kadın.

biparasitism

Bk. hyperparasitism.

biparietal

Her iki parietal kemiği beraberce ilgilendiren.

biparous

Bir seferde iki yavru birden doğuran, ikiz doğuran.

bipartite

İki kısım gösteren, iki bölümden oluşan.

bipartite placenta

İki parçaya ayrılmış şekil gösteren plasenta;

biped

1. İki yaağı bulunan, iki ayaklı; 2. İki ayaklı herhangi bir hayvan.

bipedal

1. Her iki ayakla ilgili; 2. İki ayaklı; 3. İki ayak yardımıyla yapılan.

bipolar

İki kutbu olan, iki kutuplu.

Bipolar derivation

Standard ekstremite derivasyonları (Kalb sathından etrafa yayılanl elektrod kuvvetlerinin genel tablosunu arzeder);

bipolar version

İç ve dış manipülasyonla yapılan fetüs versiyonu;

birth

1. Doğum; 2. Doğuş; 3. Yeni doğan çocuk; 4. Nesil, soy; 5. Mahsul.

birth canal

Doğum sırasında bebeğin içinden geçerek dışarı çıktığı kanal.

birth certificate

Doğum belgesi, doğum olayını doğrulayan ve kaydeden resmi belge.

birth control

İlkahı önleyici tedbir, doğum kontrolu.